/    /  Alabote

ALABOTE

Espécies

Atheresthes stomias
Embalamento: Avulso e Saco
Cortes: Filete

Hippoglossus hippoglossus
Embalamento: Avulso
Cortes: Posta

OUTROS PRODUTOS

ALABOTE

Espécies

Atheresthes stomias
Embalamento: Avulso e Saco
Cortes: Filete

Hippoglossus hippoglossus
Embalamento: Avulso
Cortes: Posta

OUTROS PRODUTOS